Regulamin świadczenia usług

Organizujący szkolenia


Szkolenia organizuje WE Sp. z o.o., z siedzibą ul.Koźmińska 54a/11, 63 - 700 Krotoszyn , wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krotoszyn. NIP 6211811856 . REGON: 302224792.


Szkolenia


WE Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.


Zgłoszenie uczestnictwa


Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje poprzez zakup odpowiedniego szkolenia z oferty szkoleń dostępnych na stronie internetowej pod adresem http://www.mk-estate.pl/. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do WE Sp. z o.o.). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z WE Sp. z o.o. oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

Ceny szkoleń i warunki płatności


Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch).

Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. W przypadku cen podanych w USD lub EURO przeliczane są one na PLN wg kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

Zamawiający szkolenie zobowiązany jest do wpłacenia żądanej kwoty pieniędzy nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia drogą mailową.

Ochrona danych osobowych


Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) WE Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a WE Sp. z o.o. w organizacji.


Prawa autorskie


Zawartość wszystkich materiałów użytych na szkoleniu jak i przekazywane wiadomości i wiedza stanowią własność intelektualną WE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Koźmińskiej 54a/11 w Krotoszynie. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów oraz wiedzy jest ograniczona prawami autorskimi i grozi dochodzeniem na drodze sądowej.


Rezygnacja


Po dokonaniu wpłaty rezygnacja ze szkolenia możliwa jest tylko po wysłaniu pisemnego oświadczenia na adres WE Sp. z o.o. Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed szkoleniem otrzymają zwrot uiszczonej opłaty w całości. Wycofującym się na 13 - 7 dni przed szkoleniem zwracamy 50% uiszczonej opłaty. Na 6 dni przed szkoleniem i później uiszczona opłata nie podlega zwrotowi w jakiejkolwiek wysokości. Osoby, które nie odwołają swej rezerwacji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
Niniejszym uczestnik wyraża zgodę, aby jego dane osobowe podane w formularzu zostały umieszczone w bazie danych Związku Banków Polskich i były wykorzystywane przy organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i innych działaniach marketingowych, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wglądu oraz uaktualniania umieszczonych danych.
Po zgłoszeniu uczestnictwa oraz po dokonaniu płatności za szkolenie w kwocie określonej przez ofertę WE Sp. z o.o. każdy uczestnik w porozumieniu z WE Sp. z o.o. może skorzystać z doradztwa przed szkoleniowego na zasadach oraz w terminach ustalonych przez WE Sp. z o.o..
W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika WE Sp. z o.o. uprawniona jest do naliczenia oraz potrącenia należności związanych z usługami doradczymi przed szkoleniowymi z kwot wpłacanych przez uczestnika jako należność za szkolenie.

Zastrzeżenie prawa do zmian


WE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawa do zmiany programu seminarium.
Po przekroczeniu limitu miejsc zastrzegamy możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia. W takim przypadku dokonamy zwrotu opłaty w pełnej wysokości.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu warsztatów w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników.